Sire Marcus Miller M7 5
zvukové ukázky / sound samples

Základní informace / Basic information

Nástroj: Sire Marcus Miller M7 5 2nd Gen

Nastavení: Ekvalizér na nástroji v neutrální poloze

Způsob nahrávání: Přímé zapojení nástroje do linkového vstupu rekordéru, gain pro všechny vzorky stejný, žádné korekce, efekty či postprocessing s výjimkou převodu WAV do MP3 (256 kbps)

Struny: D'Addario EXL 165


Vysvětlivky:

Konfigurace snímačů v popisech a v názvech souborů (krk - kobylka)

H … dvojcívkový mód

S … jednocívkový mód

s - serial ... cívky v dvojcívkovém módu zapojeny sériově

p - parallel ... cívky v dvojcívkovém módu zapojeny paralelně

x … snímač nehraje

Instrument: Sire Marcus Miller M7 5 2nd Gen

Setup: Instrument's EQ flat

Recording: Direct connection of the instrument to the input of the recorder, gain the same for all samples, no corrections, effects, or postprocessing excl. WAV to MP3 (256 kbps) conversion

Strings: D'Addario EXL 165


Legend:

Pickup configuration in descriptions and file names (neck - bridge)

H … humbucking mode

S … single-coil mode

s - serial ... coils in humbucking mode connected in series

p - parallel ... coils in humbucking mode connected in parallel

xthe pickup is not active

Zvukové ukázky / Sound samples

Všechny zvukové ukázky najdete na Soundcloud.

All sound samples can be found on Soundcloud.