Pravidla a legislativa


Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Úplné aktuální znění zákona o zbraních najdete např. na Portálu veřejné správy ČR.

Luk nebo kuš je zbraň. A už jen trochu silnější luky a kuše jsou střelnými zbraněmi podléhajícími režimu zákona o zbraních. Hranicí rozhodnou pro to, jestli luk zákonu podléhá nebo ne, je nátahová síla 150 N, tj. přibližně 32 liber při standardním nátahu (typicky 28"). I když to neodpovídá reálné nebezpečnosti luku, luky do 32 lbs včetně jsou hračky nepodléhající zákonu o zbraních, nad 32 lbs se ale už jedná o mechanické střelné zbraně kategorie D (konkrétně definované §7, pís. g) zákona), z čehož vyplývá řada pravidel, povinností a omezení pro nabývání, držení, nošení a užití takových luků. Luk nad 32 lbs se tak ve světle zákona ocitá ve skupině zbraní, jakými jsou historické palné zbraně, vzduchovky, slabší plynovky, flobertky apod.

Nejvýznamnější praktická pravidla týkající se zbraní kategorie D shrnuje §15 zákona, který např. říká (se zaměřením na zbraně dle §7, pís. g)) toto:

 • Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.
 • Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku.
 • Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
 • Držitel zbraně kategorie D nesmí
  • zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,
  • zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci
Co to znamená prakticky? Držitelem luku nad 32 lbs nesmí být nikdo mladší 18 let, střílet se nesmí nikde, kam má volný přístup veřejnost, nosit takový luk na veřejnosti můžete pouze v neprůhledném obalu. O nepřípustnosti alkoholu a drog při manipulaci s lukem se ani není třeba zmiňovat. Je zřejmé, že z toho vyplývají omezení a pravidla např. pro pořádání lukostřeleckých sešlostí a závodů.

Aktuálně: Od 1. 7. 2014 vstoupí v platnost novela zákona o střelných zbraních a střelivu. Některé změny se týkají i mechanických střelných zbraní dle §7, pís. g), tedy i luků a kuší. Jde o změny sice drobné, ale v praxi (kupodivu) lehce uvolňující možnosti, jak a kde uspořádat lukostřeleckou akci. V definici zbraní kategorie D (§7, pís. g)) se nic nemění, zajímavé změny jsou v ustanoveních ohledně možnosti užití těchto zbraní, tedy v §15, jehož celé znění je následující (změny oproti dosavadnímu textu jsou zvýrazněny tučným písmem, text, který se lukostřelby netýká, je potlačen šedou barvou textu):


(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.

(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí
    a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a účel uvedené v odstavcích 2 nebo 3,
    b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci,
    c) přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.,
    d) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.

Nejzajímavější je odstavec (3), který nyní říká, že je možné provozovat lukostřelbu i tam, kam mí přístup veřejnost, pokud je takové místo označeno či jinak zabezpečeno. To bude lehká úleva pro organizátory některých akcí, které svým pojetím dosud tomuto zákonu zrovna neodpovídaly.

Propozice dle různých organizací

Čert aby se v tom vyznal! Na "trhu" je aktivních hned několik subjektů organizujících lukostřelbu na celosvětové či kontinentální úrovni. Tyto organizace mezi sebou spíše soupeří, než aby spolupracovaly. Jedním z důsledků tohoto stavu je poměrně značná roztříštěnost pravidel, kterými se řídí účast na závodech, vzhled a bodování terčů, lukostřelecká výbava atd. Např. pro stejnou disciplínu v závodech pod hlavičkou různých organizací tak musí vaše výbava splňovat rozdílné parametry, případně je možné se stejnou výbavou střílet různé styly. Tato pravidla se nadto mohou v čase měnit. Jednotlivé organizace a jejich zástupci na národních úrovních jsou také různě aktivní a z tohoto mixu je pak někdy těžké vybrat si to optimální pro lukostřelce-jednotlivce.

Jako příklady organizací, s jejichž propozicemi se člověk ve středoevropském prostředí setká pravděpodobně nejčastěji, uvedu

 • World Archery Federation (WA, dříve FITA)
  • WA je celosvětová organizace zastřešující více než 150 národních organizací lukostřelby, představitel světové lukostřelby včetně zaštítění lukostřelby jako olympijského sportu. Škála disciplín dle WA je velmi pestrá, na českém území se ale pod hlavičkou WA pořádají především terčové závody venkovní i halové a také sem tam lukostřelba terénní. Registrace u WA je, podle mě, optimální především pro vyznavače terčové lukostřelby. Zástupcem WA pro Českou republiku je Český lukostřelecký svaz.
 • International Field Archery Association (IFAA, dříve 3D EAA)
  • IFAA je organizace zaměřená, jak sám název napovídá, na lukostřelbu terénní včetně 3D. Většina 3D závodů v ČR je organizována právě "pod" IFAA a z tohoto důvodu mi registrace u IFAA připadá pro zájemce o 3D lukostřelbu jako mnohem vhodnější než u WA. Zástupcem IFAA pro Českou republiku je Česká 3D lukostřelba.
 • HDH International Archery Association (HDH IAA)
  • HDH IAA je další organizací specializovanou na terénní lukostřelecké styly. Písmena v jejím názvu znamenají: H = historická, D = 3D, H = lovecká lukostřelba. Aby to bylo dostatečně pestré, tak i HDH IAA má svoje vlastní pravidla, která se liší od WA i IFAA. HDH IAA zastřešuje relativně malý počet členů, nicméně i tak se pod její hlavičkou pořádají zajímavé akce. Českým zástupcem v HDH IAA je LK Mrlínek.

Pozn.: Kromě výše uvedených jsou v ČR aktivní i další organizace v oblasti lukostřelby (např. Asociace tradiční lukostřelby, neboli ATL ČR - Lukostřelec.cz, o.s.), ty ale do zmíněného guláše propozic, které se týkají především "sportovní" či "závodní" lukostřelby, naštěstí významně nepřispívají.

Propozice WA (FITA)

Úplné a aktuální znění pravidel WA (FITA) naleznete např. na stránkách Českého lukostřeleckého svazu nebo (lépe) na stránkách World Archery Federation.

Disciplíny dle WA (FITA)

 • Terčová lukostřelba (Target archery) ... provozuje se jako venkovní i halová, střílí se na vzdálenosti 18 či 25 metrů v hale, venku pak až na 90 metrů. Používají se dobře známé kruhové žluto-červeno-modro-černo-bílé terče. Venkovní terčová lukostřelba je dosud jedinou lukostřeleckou disciplínou zahrnutou do programu letních olympijských her.
 • Terénní lukostřelba (Field archery) ... jedná se o lukostřelbu na terénní terče (papírové kruhové černo-žluté terče) nebo na 2-D obrázky zvířat umístěné na terčovnicích v terénu ve vzdálenostech od 5 do 60 metrů
 • Paralukostřelba (Para archery) ... lukostřelba tělesně postižených je terčovou lukostřelbou pro lukostřelce s různými postiženími. Je provozována jako venkovní či halová.
 • Běžecká a lyžařská lukostřelba (Ski and run archery) ... kombinace přespolního běhu a lukostřelby, resp. kombinace běžeckého lyžování a lukostřelby nazývaná také lukostřelecký biatlon nebo skiarc; střelba na 18 metrů
 • Střelba na vlajku a dálková lukostřelba (Flight and clout archery) ... střelba na cíl vzdálený 125/165/185 metrů, resp. střelba na dálku
 • 3D lukostřelba ... střelba na 3-D modely zvířat v terénu na vzdálenosti do 45 metrů

Třídy dle WA (FITA)

 • Kadetky (max. 16 let v daném roce)
 • Kadeti (max. 16 let v daném roce)
 • Juniorky (max. 18 let v daném roce)
 • Junioři (max. 18 let v daném roce)
 • Ženy
 • Muži
 • Masters - ženy (seniorky od 50 let)
 • Masters - muži (senioři od 50 let)
 • Tělesně postižení

Divize dle WA (FITA)

 • Pro terčovou lukostřelbu
  • Reflexní luk
  • Kladkový luk
  • Standardní luk
 • Pro terénní lukostřelbu
  • Reflexní luk
  • Kladkový luk
  • Holý luk
  • Dlouhý luk
  • Instinktivní luk
 • Pro střelbu na vlajku
  • Reflexní luk
  • Kladkový luk
 • Pro dálkovou lukostřelbu
  • Terčový reflexní luk
  • Konvenční dálkový luk
  • Americký dlouhý luk
  • Anglický dlouhý luk
  • Kladkový dálkový luk
  • Kladkový terčový luk
  • Nožní luk
 • Pro lukostřelbu tělesně postižených
  • Reflexní luk
  • Kladkový luk
 • Pro 3-D lukostřelbu
  • Kladkový luk
  • Holý luk
  • Dlouhý luk
  • Instinktivní luk

Kategorie dle WA (FITA)

Kategorie = kombinace třídy a divize


Propozice IFAA

Úplné a aktuální znění pravidel IFAA hledejte přímo na stránkách IFAA. Zásadně doporučuji číst originální pravidla IFAA, protože v českém překladu, který je ke stažení na stránkách Č3DL, bývají i poměrně zásadní chyby a český překlad také nemusí vždy odpovídat skutečně aktuálnímu znění pravidel IFAA. Od roku 2015 došlo k docela významným změnám v pravidlech IFAA, a to jak v obecných, tak v požadavcích na vybavení pro jednotlivé střelecké styly a zajímavé změny se připravují i pro rok 2017.

Soutěže dle IFAA

 • Venkovní soutěže
  • Na rovinné (papírové, 2D) terče
   • Terénní soutěž (Field round, Expert field round; střelba na kruhové terče na vzdálenosti do cca 73 metrů (80 yards))
   • Lovecká soutěž (Hunter round; střelba na spec. kruhové terče na vzdálenosti do cca 64 metrů (70 yards))
   • "Zvířecí" soutěž (Animal round; střelba na obrázky zvířat na vzdálenosti do 55 metrů (60 yards))
   • Mezinárodní soutěž (international round; střelba na lovecké 2D kruhové terče na vzdálenosti do 60 metrů (65 yards))
  • Na 3D terče (makety zvířat)
   • 3D lovecká soutěž (3D hunting round; střelba na 3D makety zvířat na vzdálenosti do 55 metrů (60 yards))
   • 3D standardní soutěž (3D standard round; střelba na 3D makety zvířat na vzdálenosti do 60 metrů (65 yards))
 • Halové soutěže
  • Flint indoor round (halová lukostřelba na terénní 2D kruhové terče na vzdálenosti 9 - 27 metrů)
  • IFAA indoor round (halová lukostřelba na spec. 2D kruhové terče na vzdálenost 18 metrů (9 metrů pro cubs))

Styly dle IFAA

 • BB ... Barebow recurve and compound (Holý luk reflexní a kladkový)
 • FS ... Freestyle limited recurve and compound (Volný luk omezený reflexní a kladkový)
 • FU ... Freestyle unlimited (Volný luk neomezený)
 • BH ... Bowhunter recurve and compound (Lovecký luk reflexní a kladkový)
 • BU ... Bowhunter unlimited (Lovecký luk neomezený)
 • BL ... Bowhunter limited (Lovecký luk omezený)
 • LB ... Longbow (Přímý luk)
 • HB ... Historical Bow (Historický luk)
a pro rok 2017 je zaváděn nový styl
 • TRB ... Traditional Recurve Bow (Tradiční reflexní luk) - TRB se vlastně odděluje od BH a zjevným úmyslem je nechat v samostatných kategoriích soutěžit reflexní lukostřelce s tradičním úchopem tětivy užívajících ovšem vybavení na technologicky různé úrovni.
Připravované propozice pro TRB dle IFAA od r. 2017:
a. Reflexní luk vyrobený ze dřeva, který může být jednodílný nebo rozložitelný na dvě či více částí.
b. Madlo či držadlo luku může být pouze dřevěné (laminace pomocí skelných vláken nebo podobná je povolena).
c. Ramena musí mít dřevěné jádro, které může být zvnějšku laminováno sklolaminátem, karbonem nebo podobným materiálem.
d. Luk může mít šelf, ze kterého je vystřelován šíp. Šelf může být opatřen tenkou vrstvou kůže nebo kouskem kobercoviny pro ochranu šelfu proti opotřebení a poškození.
e. Jakékoli doplňky, jejichž účelem je stabilizace, vyrovnání polohy, limitace či indikace nátahu, indikace zamíření, nejsou povoleny. Dále není povolena zakládka, nastavitelná ani nenastavitelná.
f. Musí být použito "středozemního" úchopu (jeden nad, dva pod). Tab chránič nebo rukavička je povolena.
g. Pohyb ruky po tváři (face walking) není povolen.
h. Na tětivě může být vyznačen pouze jeden pevný bod pro založení šípu. Tento bod může být vyznačen pomocí jednoho nebo dvou označníků.Použití kroužků na tětivě je povoleno.
i.  Šípy mohou být z jakéhokoli materiálu, opatřeny pouze přírodním opeřením. Všechny šípy musí být identické co se týče materiálu, hmotnosti, spinu, průměru a končíků, bez ohledu na barvu a známky opotřebení.
j. Chrániče ramen (tím se asi myslí tlumiče přilepené přímo na ramena), tlumiče tětivy a štětečkové opěrky šípu ("buttony") jsou povoleny. Pokud jsou tyto použity, musí být minimálně 12 palců (30,5 cm) nad nebo pod místem založení šípu na tětivě (což ale platí asi jen pro tlumiče tětivy).
k. Toulec může být připevněn na opačné straně luku, než na které je výstřelové okno luku, žádná část toulce nesmí být vidět ve výstřelovém okně. Pokud je na luku toulec instalován, mohou být během závodu stříleny pouze šípy z tohoto toulce.

Styly dle IFAA a povolené vybavení a příslušenství - tabulka (aktualizace dle propozic IFAA z března 2014, platných do r. 2016):
Styly IFAA - povolené vybavení a příslušenství, březen 2014

Propozice České 3D lukostřelby

Propozice České 3D lukostřelby (dále také jen Č3DL) historicky vyšly z propozic 3D EAA, resp. HDH IAA. Tato hisotrie zapříčinila a stále zapříčiňuje rozpory mezi pravidly IFAA, jejímž je Č3DL členem a jejíž pravidla by měla ctít. Existují některé důvody, proč nelze jen tak převzít pravidla IFAA beze změny do českého prostředí, nicméně deklarovanou snahou předsednictva Č3DL je maximální sblížení s pravidly IFAA, resp. minimalizace našich národních odchylek. Toto sbližování se ovšem ne zcela daří a výsledkem je hybridní a nejasné znění pravidel Č3DL umožňující různé výklady některých ustanovení a zakládají spoustu často vášnivých diskusí.
Kdo na to má chuť a sílu, nechť sleduje třeba diskusní fórum Ć3DL. Pro všechny lukostřelce ale patří mezi nejdůležitější pravidla týkající se jejich vybavení pro jednotlivé styly. proto dále uvádím pár poznámek právě k tomuto okruhu otázek.

Styly dle Č3DL

Pravidla lukostřeleckých stylů pro 3D lukostřelbu jsou volnější než dle WA a do některých stylů se nyní "vejdou" luky s větší variabilitou vybavení (viz pravidla Č3DL). I když je Česká 3D Lukostřelba členem IFAA, tak má (a může mít) svoje národní odchylky od pravidel IFAA, např. právě v oblasti stylů. Styly, resp. pravidla pro vybavení lukostřelce jsou zdrojem neustálých (a, podle mě, zbytečných) diskusí, které Č3DL přiživuje tím, že v tomto ohledu vydává nejasná stanoviska a prakticky každý rok i změny v pravidlech, která jsou zatím ovšem vždy odlišná od těch mezinárodních.
Ve stále platných pravidlech pro Český pohár dle IFAA je výslovně uvedeno, že vše zde neupravené se řídí pravidly IFAA pro lovecký okruh. V tabulce vzdáleností střeleckých pozic je ovšem jen tak mimochodem uveden výčet stylů (BBC,BHC,FS,BU,FU,BL,CRB), který pravidlům IFAA neodpovídá a přitom jde o zásadní sdělení.
Dále je zde návrh předsednictva ve věci pravidel pro Český pohár 3D pro sezónu 2016/17, kde bychom čekali vyjasnění a třeba i kompletní převzetí pravidel IFAA (možná s výjimkou kuší). To se ale podle návrhu nejen neděje, ale dokonce dochází k prohloubení rozporů mezi výkladem významu pojmenování a navázaných pravidel pro jednotlivé styly. Návrh zde raději nebudu citovat, protože mi není jasné, jestli byl či bude schválen a jestli se tedy jedná o veřejnou informaci.
Důležité ovšem také je, že něco jiného jsou a mohou být pravidla pro Český pohár a něco jiného pravidla pro Mistrovství ČR. Buďme tedy ostražití a věřme, že se jednou dočkáme jasného výkladu.

Na mezinárodních závodech je ovšem třeba ctít oficiální pravidla IFAA, která styly rozlišují tak, jak je uvedeno výše.

Propozice HDH IAA

Úplné a aktuální znění pravidel IFAA naleznete např. na stránkách HDH IAA.

Styly dle HDH IAA

 • Kladkový luk neomezený (compound unlimited - CU)
 • Lovecký luk 3D (Hunter 3D - HU)
 • Holý kladkový luk (Compound barebow - CB)
 • Olympijský luk (Olympic - OL)
 • Tradiční reflexní luk (Traditional recurve - TR-RB)
 • Tradiční dlouhý luk (Traditional longbow - TR-LB)
 • Holý luk (Barebow - BB)
 • Kuše (Crossbow - CRB)
 • Primitivní luk a jezdecký luk (Primitivebow and horsebow - PB-HB)

Třídy dle HDH IAA

 • Veteráni ... 51 a více let
 • Senioři ... 21 - 50 let
 • Junioři ... 18 - 21 let
 • Kadeti ... 15 - 17 let
 • Minis ... do 15 let

Lukostřelecké disciplíny dle HDH IAA

 • Historická lukostřelba
 • 3-D lukostřelba
 • Lovecká lukostřelba

K výkladu a dodržování některých pravidel

Oblečení při oficiálních lukostřeleckých akcích

Jednou z propagovaných výhod lukostřelby jsou minimální nároky na vedlejší výdaje, mezi které patří i výdaje na speciální oblečení. Ona to ale až zas tak úplná pravda není. Samozřejmě, že na neoficiálních akcích můžete být oblečeni celkem v čemkoli, pokud tím nebudete pohoršovat okolí. Pořadatelé jednotlivých akcí mohou mít ale vlastní představu o oblečení střelců, kterým je třeba nebo alespoň vhodné se přizpůsobit (nejčastěji se jedná o požadavek na dobové oblečení při akcích historické lukostřelby apod.).

Čím je akce oficiálnější, tím se také zvyšuje pravděpodobnost, že budou existovat pravidla pro oblečení účastníků. Vždyť lukostřelba se vedle golfu, tenisu a kriketu řadí mezi tzv. bílé sporty. Výše zmíněné lukostřelecké organizace pak taková pravidla mívají přímo ve svých řádech a směrnicích, případně pravidla oblečení interpretují a přizpůsobují národní představitelé těchto organizací. Jako obvykle, nejstriktnější pravidla i pro oblečení má World Archery Federation.

Pravidla WA pro oblečení jsou zaměřena především na akce nejvyšší úrovně, tedy mistrovství světa, olympijské hry a světový pohár, a podle toho jsou také nastavena. Celkem obsáhlá jsou tato pravidla pro terčovou lukostřelbu, mnohem volnější jsou pro lukostřelbu terénní a 3D. V pravidlech WA je řada detailů ohledně barev a materiálu dresů, délky šortek, provedení dámských topů apod., zobecnit lze ale to, že na akcích dle WA nejsou přípustné džínové materiály (i když i to má výjimky) a maskovací oblečení a že je třeba být oblečen cudně. Pro detail pravidel WA ohledně oblečení zajděte na internetové stránky WA - Kniha 3, kap. 20 pro terčovou lukostřelbu a Kniha 4, kap. 33 pro terénní a 3D lukostřelbu. Dobré je se také podívat na stránky ČLS, kde najdete počeštěnou verzi těchto pravidel (zajímavé ovšem je, že česká verze pravidel WA v knize 4 pro terénní a 3D lukostřelbu kapitolu 33 o oblečení neobsahuje). Pozor ale na to, že na stránkách ČLS lehce najdete i archivní dokumenty (např. Pravidla oblékání dle ČLS z roku 2006), které nejspíše už neodpovídají současnosti, ale u kterých není možné jednoduše zjistit, jestli ještě platí nebo ne.

Ostatní organizace (IFAA, HDH IAA)  v tomto směru téměř nic nepřikazují ani nezakazují. Protože se tyto organizace věnují terénní a 3D lukostřelbě, je přirozené, že i volnost v oblečení je velká a požadavky na oblečení jsou dány především samotným pohybem v terénu za různého počasí. Lze ovšem vypíchnout zákaz nošení maskovacího oblečení na horní části těla. Ať je toto pravidlo přímo popsáno nebo ne, je zásadně doporučeno ho vždy dodržovat, a to především kvůli zajištění vaší vlastní bezpečnosti při pohybu a lukostřelbě ve větším počtu účastníků v terénu, kde je rozhodně potřeba být ostatními viděn. Osobně bych doporučoval nenosit maskovací ani kalhoty. IFAA ve vydání pravidel pro rok 2015 upřesňuje, že maskovací oblečení může být použito, ale jen v kombinaci s vysoce viditelnými prvky.

V pravidlech IFAA od roku 2015 je pak nově zdůrazněn zákaz nošení čehokoli, co by mohlo omezovat lukostřelcovy smysly, především pak sluch, zrak apod., aby nebyla snížena schopnost lukostřelce vnímat okolí, podmínky a případná nebezpečí během závodu. Z toho vyplývá, že by např. neměly být nošeny klapky na uších, příliš tmavé brýle apod.

Pozn.: Pro zákaz nošení maskovacího oblečení nebývá v řádech použito sousloví "maskovací oblečení", ale "camo styl". Podle mě je to oblečení potištěné jakýmkoli maskovacím vzorem, pro jiné je to ovšem označení jen pro maskáče odstřelovačů pošité chlupy, listím a větvičkami. Podívám-li se pak na to, v čem absolvují např. závody českého poháru Č3DL mnozí jedinci, pak je pravděpodobně většina z nich zastáncem druhého výkladu nebo to prostě neřeší, protože "maskáče k lovu přece patří".

(Ne)dodržování pravidel při závodech České 3D lukostřelby

Výklad zákazu nošení maskovacího oblečení je jedním z příkladů nejasných ustanovení českých řádů 3D lukostřelby. Protože se ale často nedodržují ani některá další, často významnější a někdy dokonce přímo ovlivňující výsledky závodů (postoj na metě, bodování, alkohol, zapisování bodovaček, použití facewalkingu, mobilních telefonů na trati, ...), tak je asi i nad tímto potřeba přimhouřit oko. Toho přimhuřování je ale na můj vkus nějak moc a závody Č3DL někdy spíše připomínají spíše jen organizovaný sraz nadšenců než profesionálně provedenou akci s důsledným dodržováním pravidel ze strany závodníků i pořadatelů. Možná ale právě to lehce amatérské nadšenectví ke 3D lukostřelbě řadu lidí přitahuje a striktní dodržování pravidel by znamenalo snížení počtu účastníků. Jde tedy o priority a hodnoty, které si stanoví předsednictvo Č3DL i každý z lukostřelců.

Lukostřelba a doping

I na lukostřelbu se, samozřejmě, vztahují nařízení o dopingu, což je využití zakázaných látek nebo metod ve sportu za účelem zlepšení sportovního výkonu (zakázané jsou rovněž látky, které maskují použití zakázaných látek nebo metod). Podrobné informace o zakázaných látkách a metodách najdete na internetu, zde se zmíním jen o některých běžných látkách a jejich možnosti či zákazu požití při lukostřelbě:
 • Alkohol ... je zakázán při soutěži do množství 0.10 g/l, resp. 0.1 ‰ v krvi (FITA/ČLS, IPC), podle jiných pravidel může být alkohol zakázán úplně (např. podle České 3D lukostřelby je alkohol výslovně zakázán před závodem Českého poháru i během něj)
 • Marihuana (tetrahydrocanabinol - THC) ... je zakázána jen při soutěži
 • Kofein ... není zakázán
 • Nikotin ... není zakázán jako doping, může být ale zakázáno kouření během soutěží, v určitých prostorách apod.
 • Léky ... různé léky včetně těch nejběžnějších a "neškodných" mohou obsahovat zakázané látky a je třeba vyhodnotit každý konkrétní lék
IFAA se ve svých řádech přihlašuje k olympijským antidopingovým pravidlům IOC (International Olympic Committee), WA přejala Světový antidopingový kodex (World Anti-Doping Code) Světové antidopingové agentury (WADA) a antidopingovým pravidlům věnuje samostatnou část svých legislativních dokumentů (Book 6).
Více můžete najít např. na stránkách Antidopingového výboru ČR, Českého lukostřeleckého svazu i jinde.

Na závěr je třeba říct, že na běžných "vnitrostátních" lukostřeleckých soutěžích se doping spíše neřeší, a to, bohužel, ani na nejzákladnější úrovni, a tak se celkem běžně některých soutěží účastní i např. lukostřelci s viditelně zvýšenou hladinou alkoholu v krvi. Co si o tom osobně myslím, je asi zřejmé...
S přísnou dopingovou kontrolou se ovšem setkáte na akcích reprezentační úrovně, mezinárodních mistrovstvích apod.
Comments