Pravidla a legislativa


Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Úplné aktuální znění zákona o zbraních najdete např. na Portálu veřejné správy ČR.

Luk nebo kuš je zbraň. A už jen trochu silnější luky a kuše jsou střelnými zbraněmi podléhajícími režimu zákona o zbraních. Hranicí rozhodnou pro to, jestli luk zákonu podléhá nebo ne, je nátahová síla 150 N, tj. přibližně 33 liber. I když to neodpovídá reálné nebezpečnosti luku, luky do 33 lbs včetně jsou hračky nepodléhající zákonu o zbraních, nad 33 lbs se ale už jedná o mechanické střelné zbraně kategorie D (konkrétně definované §7, pís. g) zákona), z čehož vyplývá řada pravidel, povinností a omezení pro nabývání, držení, nošení a užití takových luků. Luk nad 32 lbs se tak ve světle zákona ocitá ve skupině zbraní, jakými jsou historické palné zbraně, vzduchovky, slabší plynovky, flobertky apod.

Nejvýznamnější praktická pravidla týkající se zbraní kategorie D shrnuje §15 zákona, který např. říká (se zaměřením na zbraně dle §7, pís. g)) toto:

 • Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.
 • Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. g) je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.
 • Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
 • Držitel zbraně kategorie D nesmí
  • zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a účel uvedené v odstavci 2 nebo 3,
  • zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
  • převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.
Výše uvedená ustanovení jsou převzata ze znění zákona platného od 1. 2. 2017 do 31. 7. 2017.


Propozice dle různých organizací

Čert aby se v tom vyznal! Na "trhu" je aktivních hned několik subjektů organizujících lukostřelbu na celosvětové či kontinentální úrovni. Tyto organizace mezi sebou spíše soupeří, než aby spolupracovaly. Jedním z důsledků tohoto stavu je poměrně značná roztříštěnost pravidel, kterými se řídí účast na závodech, vzhled a bodování terčů, lukostřelecká výbava atd. Např. pro stejnou disciplínu v závodech pod hlavičkou různých organizací tak musí vaše výbava splňovat rozdílné parametry, případně je možné se stejnou výbavou střílet různé styly. Tato pravidla se nadto mohou v čase měnit. Jednotlivé organizace a jejich zástupci na národních úrovních jsou také různě aktivní a z tohoto mixu je pak někdy těžké vybrat si to optimální pro lukostřelce-jednotlivce.

Jako příklady organizací, s jejichž propozicemi se člověk ve středoevropském prostředí setká pravděpodobně nejčastěji, uvedu

 • World Archery Federation (WA, dříve FITA)
  • WA je celosvětová organizace zastřešující více než 150 národních organizací lukostřelby, představitel světové lukostřelby včetně zaštítění lukostřelby jako olympijského sportu. Škála disciplín dle WA je velmi pestrá, na českém území se ale pod hlavičkou WA pořádají především terčové závody venkovní i halové a také sem tam lukostřelba terénní. Registrace u WA je, podle mě, optimální především pro vyznavače terčové lukostřelby. Zástupcem WA pro Českou republiku je Český lukostřelecký svaz.
 • International Field Archery Association (IFAA, dříve 3D EAA)
  • IFAA je organizace zaměřená, jak sám název napovídá, na lukostřelbu terénní včetně 3D. Většina 3D závodů v ČR je organizována právě "pod" IFAA a z tohoto důvodu mi registrace u IFAA připadá pro zájemce o 3D lukostřelbu jako mnohem vhodnější než u WA. Zástupcem IFAA pro Českou republiku je Česká 3D lukostřelba.
 • HDH International Archery Association (HDH IAA)
  • HDH IAA je další organizací specializovanou na terénní lukostřelecké styly. Písmena v jejím názvu znamenají: H = historická, D = 3D, H = lovecká lukostřelba. Aby to bylo dostatečně pestré, tak i HDH IAA má svoje vlastní pravidla, která se liší od WA i IFAA. HDH IAA zastřešuje relativně malý počet členů, nicméně i tak se pod její hlavičkou pořádají zajímavé akce. Českým zástupcem v HDH IAA je LK Mrlínek.

Pozn.: Kromě výše uvedených jsou v ČR aktivní i další organizace v oblasti lukostřelby (např. Asociace tradiční lukostřelby, neboli ATL ČR - Lukostřelec.cz, o.s.), ty ale do zmíněného guláše propozic, které se týkají především "sportovní" či "závodní" lukostřelby, naštěstí významně nepřispívají.

Propozice WA (FITA)

Úplné a aktuální znění pravidel WA (FITA) naleznete např. na stránkách Českého lukostřeleckého svazu nebo (lépe) na stránkách World Archery Federation.

Disciplíny dle WA (FITA)

 • Terčová lukostřelba (Target archery) ... provozuje se jako venkovní i halová, střílí se na vzdálenosti 18 či 25 metrů v hale, venku pak až na 90 metrů. Používají se dobře známé kruhové žluto-červeno-modro-černo-bílé terče. Venkovní terčová lukostřelba je dosud jedinou lukostřeleckou disciplínou zahrnutou do programu letních olympijských her.
 • Terénní lukostřelba (Field archery) ... jedná se o lukostřelbu na terénní terče (papírové kruhové černo-žluté terče) nebo na 2-D obrázky zvířat umístěné na terčovnicích v terénu ve vzdálenostech od 5 do 60 metrů
 • Paralukostřelba (Para archery) ... lukostřelba tělesně postižených je terčovou lukostřelbou pro lukostřelce s různými postiženími. Je provozována jako venkovní či halová.
 • Běžecká a lyžařská lukostřelba (Ski and run archery) ... kombinace přespolního běhu a lukostřelby, resp. kombinace běžeckého lyžování a lukostřelby nazývaná také lukostřelecký biatlon nebo skiarc; střelba na 18 metrů
 • Střelba na vlajku a dálková lukostřelba (Flight and clout archery) ... střelba na cíl vzdálený 125/165/185 metrů, resp. střelba na dálku
 • 3D lukostřelba ... střelba na 3-D modely zvířat v terénu na vzdálenosti do 45 metrů

Třídy dle WA (FITA)

 • Kadetky (max. 16 let v daném roce)
 • Kadeti (max. 16 let v daném roce)
 • Juniorky (max. 18 let v daném roce)
 • Junioři (max. 18 let v daném roce)
 • Ženy
 • Muži
 • Masters - ženy (seniorky od 50 let)
 • Masters - muži (senioři od 50 let)
 • Tělesně postižení

Divize dle WA (FITA)

 • Pro terčovou lukostřelbu
  • Reflexní luk
  • Kladkový luk
  • Standardní luk
 • Pro terénní lukostřelbu
  • Reflexní luk
  • Kladkový luk
  • Holý luk
  • Dlouhý luk
  • Instinktivní luk
 • Pro střelbu na vlajku
  • Reflexní luk
  • Kladkový luk
 • Pro dálkovou lukostřelbu
  • Terčový reflexní luk
  • Konvenční dálkový luk
  • Americký dlouhý luk
  • Anglický dlouhý luk
  • Kladkový dálkový luk
  • Kladkový terčový luk
  • Nožní luk
 • Pro lukostřelbu tělesně postižených
  • Reflexní luk
  • Kladkový luk
 • Pro 3-D lukostřelbu
  • Kladkový luk
  • Holý luk
  • Dlouhý luk
  • Instinktivní luk

Kategorie dle WA (FITA)

Kategorie = kombinace třídy a divize


Propozice IFAA

Úplné a aktuální znění pravidel IFAA hledejte přímo na stránkách IFAA. Zásadně doporučuji číst originální pravidla IFAA, protože český překlad, který je ke stažení na stránkách Č3DL, je neaktuální (verze 2011) a jsou v něm i poměrně zásadní chyby.

Na tomto odkazu najdete český překlad významné části pravidel IFAA (IFAA Book Of Rules 2017/2018).

Soutěže dle IFAA

 • Venkovní soutěže
  • Na rovinné (papírové, 2D) terče
   • Terénní okruh
   • Lovecký okruh
   • "Zvířecí" okruh na známé i neznámé vzdálenosti
   • Mezinárodní okruh
   • Expertní okruh
  • Na 3D terče (makety zvířat)
   • 3D lovecký okruh
   • 3D standardní okruh
 • Halové soutěže
  • "Pazourkový" halový okruh
  • IFAA halový okruh

Styly dle IFAA

 • BBR, BBC ... Barebow recurve and compound (holý luk reflexní a kladkový)
 • FSR, FSC ... Freestyle limited recurve and compound (volný luk omezený reflexní a kladkový)
 • FU ... Freestyle unlimited (volný luk neomezený)
 • BHR, BHC ... Bowhunter recurve and compound (lovecký luk reflexní a kladkový)
 • BU ... Bowhunter unlimited (lovecký luk neomezený)
 • BL ... Bowhunter limited (lovecký luk omezený)
 • LB ... Longbow (přímý luk)
 • HB ... Historical Bow (historický luk)
 • TR ... Traditional Recurve Bow (tradiční reflexní luk)
Přehlednou tabulku s parametry provedení a výbavy luku pro jednotlivé styly najdete na stránkách IFAA.

Propozice České 3D lukostřelby

Propozice České 3D lukostřelby (dále také jen Č3DL) se historicky vyvíjely, nicméně nyní byla již přejata pravidla IFAA, ovšem stále s několika národními výjimkami reagujícími na realitu v České republice.
Pravidla České 3D lukostřelby najdete na stránkách Č3DL.

Styly dle Č3DL

 • BBR ... Barebow recurve (holý reflexní luk)
 • FU ... Freestyle unlimited (volný luk bez omezení)
 • BU ... Bowhunter unlimited (lovecký luk bez omezení)
 • BHR ... Bowhunter recurve (Lovecký reflexní luk)
 • LB ... Longbow (dlouhý/přímý luk)
 • HB ... Historical bow (historický luk)
 • FS ... Freestyle recurve (volný luk omezený reflexní)
 • CRB ...  Crossbow (kuše)
Pozn.: Ne všechna pravidla, kterými se řídí závody Č3DL, si lze někde přečíst nebo si je odvodit či poskládat podle toho, co Č3DL na svých stránkách uvádí. Co se týče legislativy Č3DL, buďte tedy ostražití a nevěřte úplně každému slovu, byť by bylo vysloveno či napsáno oficiálně. Prostě to berte tak, jak to je reálně na závodech, i kdyby to odporovalo řečenému či psanému. Bylo by škoda, kdyby vás tohle dokonce odradilo od soutěžní lukostřelby.

Propozice HDH IAA

Úplné a aktuální znění pravidel IFAA naleznete např. na stránkách HDH IAA.

Styly dle HDH IAA

 • Kladkový luk neomezený (compound unlimited - CU)
 • Lovecký luk 3D (Hunter 3D - HU)
 • Holý kladkový luk (Compound barebow - CB)
 • Olympijský luk (Olympic - OL)
 • Tradiční reflexní luk (Traditional recurve - TR-RB)
 • Tradiční dlouhý luk (Traditional longbow - TR-LB)
 • Holý luk (Barebow - BB)
 • Kuše (Crossbow - CRB)
 • Primitivní luk a jezdecký luk (Primitivebow and horsebow - PB-HB)

Třídy dle HDH IAA

 • Veteráni ... 51 a více let
 • Senioři ... 21 - 50 let
 • Junioři ... 18 - 21 let
 • Kadeti ... 15 - 17 let
 • Minis ... do 15 let

Lukostřelecké disciplíny dle HDH IAA

 • Historická lukostřelba
 • 3-D lukostřelba
 • Lovecká lukostřelba

K výkladu a dodržování některých pravidel

Oblečení při oficiálních lukostřeleckých akcích

Jednou z propagovaných výhod lukostřelby jsou minimální nároky na vedlejší výdaje, mezi které patří i výdaje na speciální oblečení. Ona to ale až zas tak úplná pravda není. Samozřejmě, že na neoficiálních akcích můžete být oblečeni celkem v čemkoli, pokud tím nebudete pohoršovat okolí. Pořadatelé jednotlivých akcí mohou mít ale vlastní představu o oblečení střelců, kterým je třeba nebo alespoň vhodné se přizpůsobit (nejčastěji se jedná o požadavek na dobové oblečení při akcích historické lukostřelby apod.).

Čím je akce oficiálnější, tím se také zvyšuje pravděpodobnost, že budou existovat pravidla pro oblečení účastníků. Vždyť lukostřelba se vedle golfu, tenisu a kriketu řadí mezi tzv. bílé sporty. Výše zmíněné lukostřelecké organizace pak taková pravidla mívají přímo ve svých řádech a směrnicích, případně pravidla oblečení interpretují a přizpůsobují národní představitelé těchto organizací. Jako obvykle, nejstriktnější pravidla i pro oblečení má World Archery Federation.

Pravidla WA pro oblečení jsou zaměřena především na akce nejvyšší úrovně, tedy mistrovství světa, olympijské hry a světový pohár, a podle toho jsou také nastavena. Celkem obsáhlá jsou tato pravidla pro terčovou lukostřelbu, mnohem volnější jsou pro lukostřelbu terénní a 3D. V pravidlech WA je řada detailů ohledně barev a materiálu dresů, délky šortek, provedení dámských topů apod., zobecnit lze ale to, že na akcích dle WA nejsou přípustné džínové materiály (i když i to má výjimky) a maskovací oblečení a že je třeba být oblečen cudně. Pro detail pravidel WA ohledně oblečení zajděte na internetové stránky WA - Kniha 3, kap. 20 pro terčovou lukostřelbu a Kniha 4, kap. 33 pro terénní a 3D lukostřelbu. Dobré je se také podívat na stránky ČLS, kde najdete počeštěnou verzi těchto pravidel (zajímavé ovšem je, že česká verze pravidel WA v knize 4 pro terénní a 3D lukostřelbu kapitolu 33 o oblečení neobsahuje). Pozor ale na to, že na stránkách ČLS lehce najdete i archivní dokumenty (např. Pravidla oblékání dle ČLS z roku 2006), které nejspíše už neodpovídají současnosti, ale u kterých není možné jednoduše zjistit, jestli ještě platí nebo ne.

Ostatní organizace (IFAA, HDH IAA)  v tomto směru téměř nic nepřikazují ani nezakazují. Protože se tyto organizace věnují terénní a 3D lukostřelbě, je přirozené, že i volnost v oblečení je velká a požadavky na oblečení jsou dány především samotným pohybem v terénu za různého počasí. Lze ovšem vypíchnout zákaz nošení maskovacího oblečení na horní části těla. Ať je toto pravidlo přímo popsáno nebo ne, je zásadně doporučeno ho vždy dodržovat, a to především kvůli zajištění vaší vlastní bezpečnosti při pohybu a lukostřelbě ve větším počtu účastníků v terénu, kde je rozhodně potřeba být ostatními viděn. Osobně bych doporučoval nenosit maskovací ani kalhoty. IFAA ve vydání pravidel pro rok 2015 upřesňuje, že maskovací oblečení může být použito, ale jen v kombinaci s vysoce viditelnými prvky.

V pravidlech IFAA od roku 2015 je pak nově zdůrazněn zákaz nošení čehokoli, co by mohlo omezovat lukostřelcovy smysly, především pak sluch, zrak apod., aby nebyla snížena schopnost lukostřelce vnímat okolí, podmínky a případná nebezpečí během závodu. Z toho vyplývá, že by např. neměly být nošeny klapky na uších, příliš tmavé brýle apod.

Pozn.: Pro zákaz nošení maskovacího oblečení nebývá v řádech použito sousloví "maskovací oblečení", ale "camo styl". Podle mě je to oblečení potištěné jakýmkoli maskovacím vzorem, pro jiné je to ovšem označení jen pro maskáče odstřelovačů pošité chlupy, listím a větvičkami. Podívám-li se pak na to, v čem absolvují např. závody českého poháru Č3DL mnozí jedinci, pak je pravděpodobně většina z nich zastáncem druhého výkladu nebo to prostě neřeší, protože "maskáče k lovu přece patří".

(Ne)dodržování pravidel při závodech České 3D lukostřelby

Výklad zákazu nošení maskovacího oblečení je jedním z příkladů nejasných ustanovení českých řádů 3D lukostřelby. Protože se ale často nedodržují ani některá další, často významnější a někdy dokonce přímo ovlivňující výsledky závodů (postoj na metě, bodování, alkohol, zapisování bodovaček, použití facewalkingu, mobilních telefonů na trati, ...), tak je asi i nad tímto potřeba přimhouřit oko. Toho přimhuřování je ale na můj vkus nějak moc a závody Č3DL někdy spíše připomínají spíše jen organizovaný sraz nadšenců než profesionálně provedenou akci s důsledným dodržováním pravidel ze strany závodníků i pořadatelů.

Situaci rozhodně nepřispívá ani to, že stále a stále nejsou vyjasněna oficiální pravidla, není k dispozici dobrý překlad pravidel IFAA a tato pravidla nejsou uplatňována tak, jak IFAA říká, i když to je oficiálně deklarováno (ve skutečnosti se např. Český pohár 3D střílí podle svých vlastních pravidel, které se velmi zásadně liší od pravidel pro lovecký okruh dle IFAA (a nejde jen o na stránkách Ć3DL uvedené národní odchylky)).

Možná ale právě to lehce amatérské nadšenectví ke 3D lukostřelbě řadu lidí přitahuje a striktní dodržování pravidel by znamenalo snížení počtu účastníků akcí. Jde tedy o priority a hodnoty, které si stanoví předsednictvo Č3DL i každý z lukostřelců.

Lukostřelba a doping

I na lukostřelbu se, samozřejmě, vztahují nařízení o dopingu, což je využití zakázaných látek nebo metod ve sportu za účelem zlepšení sportovního výkonu (zakázané jsou rovněž látky, které maskují použití zakázaných látek nebo metod). Podrobné informace o zakázaných látkách a metodách najdete na internetu, zde se zmíním jen o některých běžných látkách a jejich možnosti či zákazu požití při lukostřelbě:
 • Alkohol ... je zakázán při soutěži do množství 0.10 g/l, resp. 0.1 ‰ v krvi (FITA/ČLS, IPC), podle jiných pravidel může být alkohol zakázán úplně (např. podle České 3D lukostřelby je alkohol výslovně zakázán před závodem Českého poháru i během něj)
 • Marihuana (tetrahydrocanabinol - THC) ... je zakázána jen při soutěži
 • Kofein ... není zakázán
 • Nikotin ... není zakázán jako doping, může být ale zakázáno kouření během soutěží, v určitých prostorách apod.
 • Léky ... různé léky včetně těch nejběžnějších a "neškodných" mohou obsahovat zakázané látky a je třeba vyhodnotit každý konkrétní lék
IFAA se ve svých řádech přihlašuje k olympijským antidopingovým pravidlům IOC (International Olympic Committee), WA přejala Světový antidopingový kodex (World Anti-Doping Code) Světové antidopingové agentury (WADA) a antidopingovým pravidlům věnuje samostatnou část svých legislativních dokumentů (Book 6).
Více můžete najít např. na stránkách Antidopingového výboru ČR, Českého lukostřeleckého svazu i jinde.

Na závěr je třeba říct, že na běžných "vnitrostátních" lukostřeleckých soutěžích se doping spíše neřeší, a to, bohužel, ani na nejzákladnější úrovni, a tak se celkem běžně některých soutěží účastní i např. lukostřelci s viditelně zvýšenou hladinou alkoholu v krvi. Co si o tom osobně myslím, je asi zřejmé...
S přísnou dopingovou kontrolou se ovšem setkáte na akcích reprezentační úrovně, mezinárodních mistrovstvích apod.
Comments